کارت خرید

ریسلری لینوکس

LR5DA
 • 5 گیگا بایت
  مقدار فضا
 • 50 گیگا بایت
  ترافیک ماهیانه
 • 50 دامنه
  تعداد دامنه مجاز
 • دارد
  Oversell
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
LR10DA
 • 10 گیگا بایت
  مقدار فضا
 • 100 گیگا بایت
  ترافیک ماهیانه
 • 100 دامنه
  تعداد دامنه مجاز
 • دارد
  Oversell
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
LR15DA
 • 15 گیگا بایت
  مقدار فضا
 • 150 گیگا بایت
  ترافیک ماهیانه
 • 100 دامنه
  تعداد دامنه مجاز
 • دارد
  Oversell
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
LR20DA
 • 20 گیگا بایت
  مقدار فضا
 • 200 گیگا بایت
  ترافیک ماهیانه
 • 150 دامنه
  تعداد دامنه مجاز
 • دارد
  Oversell
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
LR25DA
 • 25 گیگا بایت
  مقدار فضا
 • 250 گیگا بایت
  ترافیک ماهیانه
 • 150 دامنه
  تعداد دامنه مجاز
 • دارد
  Oversell
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
LR30DA
 • 30 گیگا بایت
  مقدار فضا
 • 300 گیگا بایت
  ترافیک ماهیانه
 • 200 دامنه
  تعداد دامنه مجاز
 • دارد
  Oversell
 • دایرکت ادمین کنترل پنل