سرور مجازی ایران

 • IRVPS-SSD1

  • 2 گیگابایت
   رم
  • 30 گیگابایت SSD
   فضای هارد
  • 10Gbps
   پورت سرور اصلی
  • نامحدود با مصرف منصفانه
   ترافیک ماهانه
 • IRVPS-SSD2

  • 4 گیگابایت
   رم
  • 40 گیگابایت SSD
   فضای هارد
  • 10Gbps
   پورت سرور اصلی
  • نامحدود با مصرف منصفانه
   ترافیک ماهانه
 • IRVPS-SSD3

  • 6 گیگابایت
   رم
  • 60 گیگابایت SSD
   فضای هارد
  • 10Gbps
   پورت سرور اصلی
  • نامحدود با مصرف منصفانه
   ترافیک ماهانه
 • IRVPS-SSD4

  • 8 گیگابایت
   رم
  • 80 گیگابایت SSD
   فضای هارد
  • 10Gbps
   پورت سرور اصلی
  • نامحدود با مصرف منصفانه
   ترافیک ماهانه
 • IRVPS-SSD5

  • 12 گیگابایت
   رم
  • 120 گیگابایت SSD
   فضای هارد
  • 10Gbps
   پورت سرور اصلی
  • نامحدود با مصرف منصفانه
   ترافیک ماهانه
 • IRVPS-SSD6

  • 16 گیگابایت
   رم
  • 160 گیگابایت SSD
   فضای هارد
  • 10Gbps
   پورت سرور اصلی
  • نامحدود با مصرف منصفانه
   ترافیک ماهانه
 • IRVPS-SSD7

  • 32 گیگابایت
   رم
  • 300 گیگابایت SSD
   فضای هارد
  • 10Gbps
   پورت سرور اصلی
  • نامحدود با مصرف منصفانه
   ترافیک ماهانه