ریسلری لینوکس

  • 5 گیگا بایت
   مقدار فضا
  • 50 گیگا بایت
   ترافیک ماهیانه
  • 50 دامنه
   تعداد دامنه مجاز
  • دارد
   Oversell
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 10 گیگا بایت
   مقدار فضا
  • 100 گیگا بایت
   ترافیک ماهیانه
  • 100 دامنه
   تعداد دامنه مجاز
  • دارد
   Oversell
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 15 گیگا بایت
   مقدار فضا
  • 150 گیگا بایت
   ترافیک ماهیانه
  • 100 دامنه
   تعداد دامنه مجاز
  • دارد
   Oversell
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 20 گیگا بایت
   مقدار فضا
  • 200 گیگا بایت
   ترافیک ماهیانه
  • 150 دامنه
   تعداد دامنه مجاز
  • دارد
   Oversell
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 25 گیگا بایت
   مقدار فضا
  • 250 گیگا بایت
   ترافیک ماهیانه
  • 150 دامنه
   تعداد دامنه مجاز
  • دارد
   Oversell
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 30 گیگا بایت
   مقدار فضا
  • 300 گیگا بایت
   ترافیک ماهیانه
  • 200 دامنه
   تعداد دامنه مجاز
  • دارد
   Oversell
  • دایرکت ادمین کنترل پنل